Ankara Üniversitesi Teknokent’e Ar-Ge ve yazılım projeleri yürüten firmalar başvurabilir.

Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetici A.Ş., Teknokent’te yer almak isteyen firma ve girişimcilerin başvurularını almadan önce bir ön görüşme yapmak suretiyle firma veya girişimcilerin Ankara Üniversitesi Teknokent’e gelme talebi ve projeleri hakkında bilgi alır. Bu görüşmelerde başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilir, müteakiben Ankara Üniversitesi Teknokent Başvuru Dilekçesi ekinde istenilen diğer bilgilerle birlikte Ankara Üniversitesi Teknokent yönetimine başvuru yapılır.

Başvurular ücretsiz olup sadece değerlendirme aşamasında “Ar-Ge Değerlendirme Ücreti” alınmaktadır.

Başvurular, firma faaliyet alanında ve Ankara Üniversitesi Teknokent içinde gerçekleştirilecek projelerde uzman üç kişilik hakem heyeti tarafından değerlendirilir. Hakemler değerlendirme, Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Hakem heyeti değerlendirme sonucu ve Yönetim Kurulu’nun kararına göre firma Teknokent’e kabul edilebilir, koşullu kabul edilebilir ya da firmanın Teknokent başvurusu reddedilebilir. Firmaların Teknokent’e kabulünde projelerin Ar-Ge niteliği öncelikli tercih nedenidir.

Hakem heyeti firmanın faaliyet alanında ve özellikle önerilen araştırma ve yazılım geliştirme projeleri konusunda uzman kişilerden oluşur. Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşur. Firmalara hakem heyeti üyeleri hakkında bilgi verilmez.

 

Başvuruların değerlendirilmesi formların tesliminde itibaren en fazla 15 günlük bir süreçtir. Bu süre içinde tüm süreç tamamlanarak Teknokent Yönetim Kurulu kararı firmalara bildirilir.

Başvurusu uygun görülmeyen firmaların bir kez daha başvurmalarını engelleyen herhangi bir sınırlama yoktur.

Başvuru öncesinde ofis alanları için rezervasyon yapılması söz konusu değildir. Ancak değerlendirme ve kabul süreci tamamlanarak başvurusu kabul edilmiş olan firmalara yer tahsisi yapılır.

Firmalara yer tahsisi, projenin Ar-Ge niteliği, sağladığı katma değeri ve üniversite ile işbirliği boyutu gibi kriterlere göre yapılmaktadır. Bunun yanı sıra firmanın Ankara Üniversitesi Teknokent’te gerçekleştireceği projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılacak ekipman ve projenin yürütülebilmesi için gerekli koşullar da yer tahsisi sırasında önemlidir.

Ankara Üniversitesi Teknokent’e kabul edilen firmalara, tüm iletişim, internet ve elektrik altyapıları tamamlanmış faaliyet gösterilmesine hazır ofis alanları tahsis edilir. Firma arzu ettiği takdirde, gerekli izinlerin alınmasından sonra, ayrıldığında teslim aldığı şekilde teslim etmeyi taahhüt ederek ofis alanının kendi kullanımına göre iç tefrişatını yaptırabilir. Yapılacak değişiklikler Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetici Şirketi’ne proje olarak sunularak onay alınması gerekmektedir.

Ankara Üniversitesi Teknokent Ar-Ge ofis alanı kira bedeli ve İşletme giderleri bedeli alınır ve her yıl başında maliyetlerdeki değişikliklere göre güncellenmektedir. Bölgede ofis alanı kiralayan firma ve girişimcilerin ayrıca işletme giderlerine katılması gerekmektedir. İşletme giderleri ortak alanlar ile ilgili su. ısıtma masrafları, park alanları ve yolların temizliği, ortak alan güvenlik, ortak alan temizlik, çöplerin atılması, ilaçlama gibi masrafları kapsamaktadır. Ofis alanının elektrik ve –varsa- su tüketimi ile telefon ve data gibi diğer hizmetler ise işletme bedeline dahil değildir.

Başvuru sonuçlandıktan sonra, firmanın talepleri doğrultusunda bir ofis alanı tahsisinin hemen yapılamadığı durumlarda, firmanın talebi yine Ankara Üniversitesi Teknokent değerlendirme kriterlerine göre sıralamaya alınır, uygun bir ofis alanı seçeneği olması halinde ilgili firmaya yer tahsisi yapılır. Öncelik sırasında esas alınan kriterler önem sırasına göre projenin Ar-Ge niteliği, proje yürütülürken kullanılan üniversite – sanayi işbirliği, uluslararası işbirlikleri ve Ankara Üniversitesi Teknokent firmaları arası işbirlikleridir.

Firmaların sözleşmeleri başvuru formlarında belirtilen projelerin sürelerine bağlı olarak 1 yıllık yapılmaktadır.

Bölgede faaliyet göstermesine izin verilen firmalara Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında bazı vergi muafiyetleri sağlanmaktadır. (i) Bölgede çalışan Ar-Ge personeli, araştırmacı personel ve yazılım personelinin ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar gelir vergisinden muaftır. (ii) Münhasıran bölgede yürütülen Ar-Ge ve yazılım geliştirme faaliyetlerinden elde edilen gelirler, bölgede 31.12.2023 tarihinde kadar kurumlar vergisinden (gerçek kişilerde gelir vergisinden) muaftır. (iii) bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaftır.

Bölgede faaliyet gösteren firmaların vergi muafiyetlerine yönelik beyanlarının denetim sorumlusu Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ve ilgili Vergi Dairesi’dir. Vergi denetimine ilişkin genel hususlar bölgedeki etkinlikler içinde geçerlidir.

Bölgenin kurulmasının asıl amacının araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik projelerde üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek olması sebebiyle firmalardan üniversite ile işbirliği yapmaları beklenmektedir.

Üniversite öğretim görevlileri ile projelerde işbirliği yapmayı arzu eden firmalar, ilgili bölüm başkanlığı ile irtibata geçerek kendi konularında çalışan öğretim üyelerini belirlemelidirler. Öğretim üyeleri ile Ankara Üniversitesi Teknokent firmalarının projelerde ortak çalışması ancak üniversite yönetim kurulunun onayının alınmasından sonra mümkün olmaktadır. Üniversitenin onayına sunulmak üzere Öğretim Üyesi Görevlendirme İzin Yazısı ilgili Fakülte Dekanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. Üniversite onayının gerçekleşmesi sonrasında öğretim üyesinin projede görevlendirilmesi konusunda Ankara Üniversitesi Teknokent yönetimi tarafından firmaya bilgi verilmektedir.

Şirketin merkezinin bölgede olması zorunlu değildir. Ancak bölgedeki Ar-Ge ve yazılım ofisinin Türk Ticaret Kanunu’na göre “işyeri” niteliğinde olması gereklidir. Merkezleri Ankara ili sınırlarında olmayan şirketlerin bu koşulu yerine getirmesi için bölge ofislerinin şube olması zorunluluğu vardır.

DAHA FAZLA SORUN MU VAR?